Παρουσίαση της ακόλουθης ερευνητικής εργασίας στην “6th International Symposium on Green Chemistry, Sustainable Development and Circular Economy”: Azis, K., Mavriou, Z., Karpouzas, D.G., Ntougias, S., Melidis, P. (2020). Evaluation of tertiary process of a biologically treated fungicide-based wastewater. 6th International Symposium on Green Chemistry, Sustainable Development and Circular Economy, 20-23 September, Thessaloniki, Greece.

I2020_GreenChem_ Azis et al

Μετάβαση στο περιεχόμενο