Συμμετέχοντες φορείς

TabsCloser
Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ.

To Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ασχολείται με την ανάπτυξη σύγχρονων βιολογικών και φυσικοχημικών μεθόδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, τη βελτιστοποίηση των αναερόβιων και αερόβιων βιοχημικών διεργασιών κατά την επεξεργασία τους, τη διερεύνηση του μικροβιακού πληθυσμού και του ρόλου τους στα συστήματα επεξεργασίας, την αξιοποίηση στελεχών μικροοργανισμών της ενεργού ιλύος σε βιοτεχνολογικές εφαρμογές και την ενεργειακή αξιοποίηση αγροτοβιομηχανικών υποστρωμάτων. Ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου αποτελεί η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών που συμπληρώνουν τη δράση και βελτιώνουν την απόδοση συμβατικών τεχνολογιών επεξεργασίας. Η ομάδα του ΕΔΤΥΑ-ΔΠΘ που συμμετέχει στο υποβαλλόμενο πρόγραμμα έχει υλοποιήσει πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ελληνικούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς (ΙΑΕΑ, INTEREG κ.ά.), αλλά και από ιδιωτικούς φορείς και εταιρίες (ΡΟΔΟΠΗ, INTERGEO κ.ά), που έχουν χρηματοδοτήσει σημαντικά τις ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου.

Περισσότερα

Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Nτούγιας
Σπυρίδων Nτούγιας
Ο Δρ. Σπυρίδων Ντούγιας, Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, απέκτησε το Διδακτορικό του Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου το 1999 και εργάστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), ενώ από το 2009, εργάζεται ως μέλος Δ.Ε.Π. στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει πολυετή εμπειρία στη συστηματική μικροοργανισμών, στη μοριακή ταυτοποίηση μικροβιακών κοινοτήτων (βακτήρια, αρχαία, μύκητες και πρωτόζωα), στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων, στη βιοαποδόμηση τοξικών συστατικών και στην αξιοποίηση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων και παραπροϊόντων. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιστημονικής Εταιρείας ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ για δύο θητείες, κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας, Associate Editor του Frontiers in Microbiology, Associate Editor του Annals of Microbiology, guest editor του Biomed Research International, guest editor του Water και κριτής πλέον των 55 διεθνών περιοδικών στο χώρο της περιβαλλοντικής μικροβιολογίας και μηχανικής. Έχει πλέον των 60 δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά (h-index 24, 1420 αναφορές) και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 55 εθνικά και διεθνή συνέδρια. Έχει ταξινομήσει 3 καινούργια γένη βακτηρίων, ήτοι τα Alkalibacterium olivapovliticus gen. nov. sp. nov., Olivibacter sitiensis gen. nov. sp. nov. και Halotalea alkalilenta gen. nov. sp. nov.. Επιπλέον, έχει επανακαθορίσει τα κριτήρια ταξινόμησης της οικογένειας Halomonadaceae και των στελεχών που ανήκουν στο φάσμα του είδους Pleurotus eryngii. Έχει επίσης δημοσιεύσει τα γονιδιώματα των τυπικών στελεχών των γενών Olivibacter και Halotalea, ήτοι των βακτηρίων O. sitiens AW-6Τ και H. alkalilenta AW-7T . Συμμετείχε στις τελευταίες εκδόσεις του Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology, περιγράφοντας ταξινομικά τα γένη Alkalibacterium και Halotalea. Έχει υλοποιήσει 2 διεθνή προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τον International Atomic Energy Agency, ενώ έχει συμμετάσχει ή συμμετέχει σε πλήθος (συν)χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων (RECOVEG: Ε.E., ΦΠ66: Ε.Ε. & ΓΓΕΤ, Joint Research & Technology Programme: Czech Ministry of Education & ΓΓΕΤ, ENERGEIA: INTERREG ΙV, H2020-MSCA-IFEMIGRATE, Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Ι, ΕΔΒΜ34 Ι) και έργων χρηματοδοτούμενων από δημόσιους φορείς (Δήμος Μουδανιών, ΔΕΔΑ 2ης Δ.Ε.Ν. Χαλκιδικής κ.ά.) και ιδιωτικές εταιρείες (Ροδόπη ΑΕ, INTERGEO, Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε., ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κ.ά).
Αναπληρωτής Καθηγητής Παράσχος Μελίδης
Παράσχος Μελίδης
Ο Παράσχος Μελίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σπούδασε Χημεία και απέκτησε το Διδακτορικό του Δίπλωμα στο Πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης. Εργάσθηκε στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ξάνθης ως υπεύθυνος του Χημείου και της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων με ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων, που περιλάμβανε την οργάνωση του αναλυτικού εργαστηρίου της ΔΕΥΑΞ με κλασικές αναλύσεις αλλά και σύγχρονες μεθόδους ενόργανης ανάλυσης, όπως ιοντική χρωματογραφία (ΙC), ατομική απορρόφηση φλόγας (AAS), φασματοφωτομετρία ορατού υπεριώδους (UV/VIS), αέρια χρωματογραφία (GC) με ανιχνευτές FID και ECD, μικροβιολογικούς και φυσικοχημικούς ελέγχους του πόσιμου νερού, ελέγχους της λειτουργίας της βιολογικής μονάδας του Δήμου Ξάνθης, με εφαρμογή μεθόδων όπως BOD, COD, ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου (OUR), μικροσκόπιση της ενεργού ιλύος και χρώσεις για την ταυτοποίηση των νηματοειδών μικροοργανισμών. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων αναερόβιων, ανοξικών και αερόβιων διεργασιών (εναλλασσόμενος αερισμός και περιοδική τροφοδοσία, βιολογικοί αντιδραστήρες μεμβρανών, Χημικώς Ενισχυμένη Πρωτοβάθμια Καθίζηση και ακόλουθη βιολογική επεξεργασία), στην βελτιστοποίηση της λειτουργίας υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας υγρών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, στην αυτοματοποίηση διεργασιών σε βιολογικά συστήματα ενεργού ιλύος με την χρήση αισθητήρων αμμωνίας, νιτρικών, pH, οξειδοαναγωγικού δυναμικού, αιωρούμενων στερών και διαλυμένου οξυγόνου συνεχούς καταγραφής και προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή (PLC), στην προσομοίωση συστημάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους και την εξοικονόμηση ενέργειας, στον έλεγχο της λειτουργίας και της απόδοσης μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και ιλύος με την εφαρμογή αερόβιων, ανοξικών και αναερόβιων βιοαισθητήρων, στις εφαρμογές τεχνολογιών τεταρτοβάθμιας επεξεργασίας με στόχο την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, στην διαχείριση ιλύος μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, αναερόβια σταθεροποίηση και συνεπεξεργασία με υγρά απόβλητα υψηλού οργανικού φορτίου, στην αναερόβια επεξεργασία αγρο-βιομηχανικών υγρών αποβλήτων, στην ανάπτυξη και το σχεδιασμό μεθοδολογιών για την αύξηση της παραγωγής βιοαερίου καθώς και της ενεργειακής αξιοποίησης του, στην ανίχνευση, τον ποσοτικό προσδιορισμό και την διερεύνηση βιολογικής αποικοδόμησης οργανικών μικρορύπων και επικίνδυνων ουσιών που περιέχονται στα υγρά αστικά και βιομηχανικά απόβλητα.
Tο δημοσιευμένο έργο του κ. Μελίδη περιλαμβάνει 53 πρωτότυπες εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κρίση εργασίας, 50 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, επίσης με κρίση, 3 κεφάλαια σε ξενόγλωσσα επιστημονικά βιβλία και 1 βιβλίο στην ελληνική γλώσσα. Σε 14 από τις 51 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές αναφέρεται ως πρώτος συγγραφέας, ενώ δύο (2) εξ αυτών είναι πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία (corresponding author) σε 15 δημοσιεύσεις. Ο κ. Μελίδης έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση τριάντα τεσσάρων (34) Ερευνητικών Έργων, σε είκοσι (20) εκ των οποίων ως επιστημονικός Υπεύθυνος. Το αντικείμενο των ερευνητικών προγραμμάτων σχετίζεται με την επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων (ιλύος), τη βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και διασταλαγμάτων ΧΥΤΑ, καθώς και του ελέγχου ποιότητας του πόσιμου νερού. Εδώ συμπεριλαμβάνονται ανταγωνιστικά προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, INTERREG/EK, Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο στήριξης, Ευρωπαϊκή Ένωση (5), International Atomic Energy Agency (2), φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (6), καθώς και ιδιωτικές εταιρίες (15). Ο κ. Μελίδης υπήρξε κριτής εργασιών σε 18 διεθνή περιοδικά και 18 διεθνή και ελληνικά συνέδρια.
Δρ. Ιωάννα Αλεξανδροπούλου, Μεταδιδάκτορας
Η Ιωάννα Αλεξανδρόπουλου σπούδασε Μοριακή Βιολογία και Γενετική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τον Απρίλιο του 2013 ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στη Δημόσια Υγεία και Μοριακή Επιδημιολογία, στο Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος, στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Εργάστηκε ως Μοριακός Βιολόγος σε ερευνητικά προγράμματα, αρχικά ως Επιστημονικός συνεργάτης και στην συνέχεια ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (μετά την απόκτηση του Διδακτορικού της Διπλώματος) στο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕΔΥ ΑΜΘ) του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) στην Αλεξανδρούπολη, στο Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας του Περιβάλλοντος και στο Εργαστήριο Ιατρικής Μικροβιολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Υπήρξε επίσης διδακτικό προσωπικό (Π.Δ. 407/80), στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Μαθήματα: «Περιβαλλοντική Μικροβιολογία» και «Αρχές Βιολογίας») και στην Ιατρική Σχολή, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, (Μάθημα: “Μικροβιολογία II”). Η σημερινή της θέση είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην Ξάνθη.
Ζωγραφίνα Μαυριού, Μηχανικός Περιβάλλοντος M.Sc.
Η κα Ζωγραφίνα Μαυριού σπούδασε Μηχανικός Περιβάλλοντος στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, όπου αποφοίτησε το έτος 2016 με βαθμό 8,33. Πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον» με κατεύθυνση στα «Έργα Διαχείρισης Υδατικών πόρων» με βαθμό 9,42. Από το Οκτώβριο του 2018 είμαι μέλος της ερευνητικής ομάδας του ερευνητικού προγράμματος Minotaur.
Κωνσταντίνος Αζής, Περιβαλλοντολόγος M.Sc.
Konstantinos Azis
Ο υπ. Διδάκτορας κ. Κωνσταντίνος Αζής είναι Περιβαλλοντολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πολυτεχνείου Πατρών. Απόκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη από το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Εκπόνησε την μεταπτυχιακή του Διατριβή με τίτλο «Δυναμικός έλεγχος νιτροποίησης & απονιτροποίησης σε σύστημα ενεργού ιλύος» στο Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων, στο οποίο συνεχίζει ενεργά μέχρι και σήμερα την ερευνητική του δραστηριότητα. Σήμερα εκπονεί, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), την διδακτορική του διατριβή στο ίδιο ως άνω αναφερόμενο Εργαστήριο με θέμα «Ανάπτυξη προηγμένων μεθόδων ελέγχου λειτουργίας συστημάτων ενεργού ιλύος». Έχει απασχοληθεί με Σύμβαση Ανάθεσης Έργου σε αντικείμενα που αφορούν την μελέτη, επεξεργασία και διαχείριση αποβλήτων. Συγκεκριμένα, έχει συμμετάσχει σε πέντε ερευνητικά προγράμματα που αναφέρονται σε δειγματοληψίες, χημικές αναλύσεις, τεχνολογίες συστημάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και στην βελτιστοποίηση και τον έλεγχο της λειτουργίας υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας υγρών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων. Επίσης, ειδικεύεται στον σχεδιασμό συστημάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, στην ανάπτυξη νέων διεργασιών και στην αυτοματοποίηση διεργασιών σε βιολογικά συστήματα ενεργού ιλύος. Σήμερα συμμετέχει στο ερευνητικό έργο με τίτλο «Ανάπτυξη νέων καινοτόμων βιολογικών συστημάτων για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων επιβαρυμένων με γεωργικά φάρμακα από μεταποιητικές αγροτικές βιομηχανίες». Τέλος, έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από δέκα επιστημονικά συνέδρια με κριτές και πρακτικά, και δημοσιευμένες έρευνες σε διεθνή περιοδικά στο ενεργητικό του.
TabsCloser
Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών και Περιβάλλοντος, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Π.Θ.

Το Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών και Περιβάλλοντος που συμμετέχει στο έργο ασχολείται με τις αλληλεπιδράσεις των μικροοργανισμών με τα φυτά και το περιβάλλον. Ειδικότερα η ομάδα της Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας ασχολείται με την μελέτη των αλληλεπιδράσεων των μικροοργανισμών με οργανικούς ρυπαντές (γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα) και τους παράγοντες που καθορίζουν το τελικό αποτελέσματα αυτών των αλληλεπιδράσεων. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου τα μέλη του εργαστηρίου χρησιμοποιούν ένας εύρος τεχνικών ενόργανης ανάλυσης (HPLC), μοριακής βιολογίας, ομικής και βιοπληροφορικής έχοντας πρόσβαση σε σύγχρονο εξοπλισμό. Το προσωπικό του εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας Φυτών και Περιβάλλοντος περιλαμβάνει 4 μέλη ΔΕΠ, 9 μεταδιδακτορικούς ερευνητές  και 9 υποψήφιους διδάκτορες. Το εργαστήριο συντονίζει ή συμμετέχει σε πλήθος προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ (MSCA-IF-H2020, MSCA-IAPP-FP7, MC-IRG-FP7) και Ελληνικούς Χρηματοδοτικούς Φορείς (ΑΡΙΣΤΕΙΑ II, ΘΑΛΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, ΕΛΙΔΕΚ, ΙΚΥ κτλ.)

Περισσότερες λεπτομέρειες στον ιστότοπο του εργαστηρίου http://plantenvlab.bio.uth.gr/

Καθηγητής Δημήτριος Καρπούζας
Είναι καθηγητής Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Παν. Θεσσαλίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας Φυτών και Περιβάλλοντος. Είναι απόφοιτος Γεωπονίας του ΑΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακού από το University of Reading στην Τεχνολογία Φυτοπροστασίας. Ακολούθως πραγματοποίησε το διδακτορικό του στο ίδιο Πανεπιστήμιο στο αντικείμενο του μικροβιακού μεταβολισμού γεωργικών φαρμάκων στο έδαφος. Είναι συγγραφέας 107 άρθρων σε διεθνή περιοδικά με κριτές, με >1700 ετεροαναφορές και h-index = 25.

email: dkarpouzas@uth.gr
Δρ. Παναγιώτης Καράς, Μεταδιδάκτορας
Είναι απόφοιτος του ΤΕΙ Καλαμάτας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας. Ακολούθως πραγματοποίησε το διδακτορικό του Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών και Περιβάλλοντος με θέμα την ανάπτυξη μεθόδων για την αποτοξικοποίηση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων επιβαρυμένων με γεωργικά φάρμακα.  Έχει εργαστεί σε ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από Ελληνικούς φορείς και την ΕΕ. Είναι συγγραφέας 17 άρθρων σε διεθνή περιοδικά με κριτές.

email: karaspan@yahoo.com
Στάθης Λαγός, Βιοχημικός Msc
Είναι απόφοιτος του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Παν. Θεσσαλίας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Εφαρμογές της Μοριακής Βιολογίας – Γενετικής και πάλι από το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας. Από το 2018 πραγματοποιεί το διδακτορικό του υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Δ. Καρπούζα στο εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών και Περιβάλλοντος. Είναι συγγραφές δύο εργασιών σε διεθνής περιοδικά με κριτές

email: delago1991@gmail.com

Επιχειρήσεις

TabsCloser
Πουλής Α.Ε. – Εισαγωγές Εξαγωγές Παραγωγή Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων & Εμπορευμάτων

Η εταιρία ΠΟΥΛΗΣ Α.Ε. είναι από τις μεγαλύτερες εταιρίες στην Ελλάδα στο χώρο των φρούτων και λαχανικών. Το 1970 ο Δημήτριος Πουλής ιδρυτής της εταιρίας ΠΟΥΛΗΣ Α.Ε. αναλαμβάνει την οικογενειακή επιχείρηση χονδρικής πώλησης φρούτων & λαχανικών με έδρα την Κεντρική Αγορά Αθηνών. Η εταιρία ΠΟΥΛΗΣ Α.Ε. έπειτα από διαρκή πολυετή ανάπτυξη διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης, συντήρησης, τυποποίησης, συσκευασίας και ωρίμανσης φρέσκων φρούτων & λαχανικών στην Αγιά και στον Τύρναβο Λαρίσης.

Υδροχημική Ν. Τσολάκης και ΣΙΑ Ο.Ε.

Η ομόρρυθμη εταιρεία με επωνυμία Ν. Τσολάκης και Σια Ο.Ε. ιδρύθηκε στις 24 Νοεμβρίου του 2003 από τους Τσολάκη Νικόλαο και Κουβαλάκη Χρυσούλα και φέρει τον διακριτικό τίτλο ‘’ΥΔΡΟΧΗΜΙΚΗ’’. Οι δύο ομόρρυθμοι εταίροι συμμετέχουν έκαστος στο εταιρικό κεφάλαιο κατά ποσοστό 50%. Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας στις σχέσεις της με τρίτους και με τις αρχές έχει οριστεί ο Τσολάκης Νικόλαος.
Η έδρα και οι εγκαταστάσεις της εταιρείας Ν. Τσολάκης & Σια Ο.Ε. ‘’ΥΔΡΟΧΗΜΙΚΗ’’, συνολικής έκτασης 2599,16 τ.μ., βρίσκονται στην περιοχή του Αγροκτήματος Νέου Ζυγού Ξάνθης.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:
α) εμπορία χημικών προϊόντων ,
β) κατασκευή και εμπορία εξοπλισμού και συστημάτων επεξεργασίας και απολύμανσης νερού και λυμάτων,
γ) τεχνική υποστήριξη (συντήρηση, έλεγχος, αποκατάσταση βλαβών, ρύθμιση λειτουργίας, βελτίωση) συστημάτων επεξεργασίας και απολύμανσης νερού και λυμάτων.
δ) κατασκευές δημοσίων τεχνικών έργων
Στα κυριότερα έργα και υπηρεσίες που αναλαμβάνει να εκτελέσει η εταιρεία συγκαταλέγονται η κατασκευή και τεχνική υποστήριξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, συστημάτων επεξεργασίας πόσιμου και βιομηχανικού νερού, κολυμβητικές δεξαμενές, φίλτρα διύλισης/συγκράτησης στερεών κ.α. Η εταιρεία διαθέτει στις εγκαταστάσεις της κατάλληλους χώρους αποθήκευσης χημικών προϊόντων για την επεξεργασία πόσιμου νερού και λυμάτων, καθώς και υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών υλικών και εξαρτημάτων. Επίσης, διαθέτει μηχανουργείο εξοπλισμένο με εξειδικευμένα μηχανήματα για την κατασκευή και τεχνική υποστήριξη συστημάτων επεξεργασίας νερού και λυμάτων.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο πελατολόγιο της συγκαταλέγονται οι Δ.Ε.Υ.Α. και οι Δήμοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ιδιωτικές και δημόσιες κατασκηνώσεις, δημοτικά κολυμβητήρια, εργοστάσια, καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο της κατασκευής έργων επεξεργασίας νερού και προστασίας περιβάλλοντος.
Η εταιρεία Ν. Τσολάκης & Σια Ο.Ε. ‘’ΥΔΡΟΧΗΜΙΚΗ’’ εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015 (αρ. πιστοποιητικού: Gr-01-QMS-208), σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015 (αρ. πιστοποιητικού: Gr-01-ΕMS-053) και σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS (αρ. πιστοποιητικού: Gr-01-OHSAS-043) με πεδίο εφαρμογή: Εμπορία Χημικών Προϊόντων, Κατασκευή – Εμπορία -Τεχνική Υποστήριξη Εξοπλισμού και Συστημάτων Επεξεργασίας & Απολύμανσης Νερού – Λυμάτων, Έργα Υδραυλικά – Ηλεκτρομηχανολογικά.

 

 

Συντονιστής του Minotaur Project
Σπυρίδων Ντούγιας, Ph.D.

Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ.

Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών και Περιβάλλοντος, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Π.Θ.

Πουλής Α.Ε.

Υδροχημική Ν. Τσολάκης και ΣΙΑ Ο.Ε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο