Papazlatani, C.V., Kolovou, M., Gkounou E.E., Azis, K., Mavriou, Z., Testembasis, S., Karaoglanidis, G.S., Ntougias, S., Karpouzas, D.G. (2022). Isolation, characterization and industrial application of a Cladosporium herbarum fungal strain able to degrade the fungicide imazalil. Environmental Pollution 301, 119030, https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.119030

Skip to content